Jazyk :
Slovensky English
menu
Počítadlo
Celkom
221749
Týždeň
527
Dnes
56
Online
1

Politika kvality

Politika kvality v  MI PLASTIK PLUS a.s. Michalovce sa odvíja od základnej strategickej orientácie sa na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb. 


 
Vedenie spoločnosti si je vedomé toho, že iba vysoká kvalita vyrábaných produktov, doplnkových služieb, vysoká odbornosť a  kompetentnosť zamestnancov spoločnosti vytvára predpoklady k  získaniu a  udržaniu si zákazníkov. 

 
Aby spoločnosť mohla splniť všetky požiadavky svojich zákazníkov, ktoré sú zakotvené v  zmluvách a  objednávkach, stanovuje vedenie spoločnosti nasledujúcu politiku kvality: 
  • plniť súčasné i budúce požiadavky, potreby a očakávania zákazníkov, konečných uživateľov  a zainteresovaných strán a tým  prispievať  k udržiavaniu okruhu stálých i nových zákazníkov 
  • zabezpečiť neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov dosahovaním kvality všetkých svojich výrobkov 
  • zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a angažovanosť zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody,  spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality výrobkov
  • zabezpečiť zviditeľňovanie  spoločnosti a  aktívne vyhľadávať nové kontakty 
  • zlepšovať hospodárske výsledky  spoločnosti a  dostať sa do pozície lídra v  segmente výroby plastových výliskov na Slovensku 
  • vytvoriť, udržiavať a  neustále zlepšovať efektívny a účinný systém manažérstva kvality tak, aby plnil požiadavky naňho kladené 
 
Vedenie MI  PLASTIK  PLUS a.s. Michalovce všetkými dostupnými prostriedkami podporuje realizáciu vyhlásenej politiky kvality, ktorej zámery sú premietnuté do cieľov kvality  na príslušný rok formou príkazu výkonného riaditeľa.

 
 
Michalovce, 8. 2. 2007     
 
 
Ing. Jaroslav Bálint                     
Výkonný riaditeľ

MI PLASTIK PLUS a.s.

Hviezdoslavova 1364/21 
07101 Michalovce

E-mail
miplastik@miplastik.sk