Jazyk :
Slovensky English
menu
Počítadlo
Celkom
221756
Týždeň
534
Dnes
63
Online
1

Certifikáty kvality

 

POLITIKA  KVALITY

 

Politika kvality v  MI PLASTIK PLUS a.s. Michalovce sa odvíja od základnej strategickej orientácie sa na zákazníka a  uspokojovanie jeho potrieb.
 
 
Vedenie spoločnosti si je vedomé toho, že iba vysoká kvalita vyrábaných produktov, doplnkových služieb, vysoká odbornosť a  kompetentnosť zamestnancov spoločnosti vytvára predpoklady k  získaniu a  udržaniu si zákazníkov.
Aby spoločnosť mohla splniť všetky požiadavky svojich zákazníkov, ktoré sú zakotvené v  zmluvách a  objednávkach, stanovuje vedenie spoločnosti nasledujúcu politiku kvality:
  • plniť súčasné i  budúce požiadavky, potreby a  očakávania zákazníkov, konečných užívateľov a  zainteresovaných strán a  tým prispievať k  udržiavaniu okruhu stálych i  nových zákazníkov
  • zabezpečiť neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov dosahovaním kvality všetkých svojich výrobkov
  • zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a  angažovanosť zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a  kvality výrobkov
  • zabezpečiť zviditeľňovanie spoločnosti a  aktívne vyhľadávať nové kontakty
  • zlepšovať hospodárske výsledky spoločnosti a  dostať sa do pozície lídra v  segmente výroby plastových výliskov na Slovensku
  • vytvoriť, udržiavať a  neustále zlepšovať efektívny a  účinný systém manažérstva kvality tak, aby plnil požiadavky naňho kladené.

 

Udržiavať systém kvality v  zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.
Vedenie MI PLASTIK PLUS a.s. Michalovce všetkými dostupnými prostriedkami podporuje realizáciu vyhlásenej politiky kvality, ktorej zámery sú premietnuté do cieľov kvality na príslušný rok formou príkazu riaditeľa.
 
 

Michalovce, 14.01.2014
 
 
Ing. Jaroslav Bálint
  Výkonný riaditeľ

MI PLASTIK PLUS a.s.

Hviezdoslavova 1364/21 
07101 Michalovce

E-mail
miplastik@miplastik.sk